zondag 9 oktober 2016

Rêstich

It is wat rêstich op de blog.
Dat stiet mij mar min oan.
It is krekt of haw ik it te drok.

Of haw ik gjin sin mear...?

Ik haw seker noch wol sin,
Te drok dus...

Nei 1 novimber wurdt alles better. 
Dan stop ik mei wurkjen
En sis ik jim ta dat ik folle faker
wer tiid nimme kin om wat te finen...

Ik sjoch der nei ú:
It stoppen mei wurkjen
en it stikje skriuwe

Geen opmerkingen: