zondag 25 september 2016

Folk yn Ljouwert


Ljouwert neamt him ek al Folkcity
seach ik yn in folderke:
It kommende winterskoft in stik as 6 jûnen op sneon
mei ûnder oaren Gerrit Breteler en freonen

In opwaarmer foar dit alles wie it folkfestival
op freed 23 septimber yn de Harmony

Wij wiene der bij 
en it wie alderaardichst,
en tige gesellich.
Dy gesellichheid kaam foaral troch in tsiental dûnsers
dy't neist in folksdûnswurkwinkel
bij alle optredens soeral trochhinne dûnsen.


Sels de muzikanten fan Fling
wiene ferrast mar ek fereard dat 
harren optreden
opfleure waard mei dûnsende steltsjes

It wie in moai gesicht
de grize golf dy't noflik yn stuollen efterút hong
en dat fleurige dûnsfolk der foar, efter en tuskenlâns


Fling, muzikaal sjoen in prima band.
en it waard in fleurige boel bij de dûnsers derbijDubh Linn, trije Ieren dy't tochten
dat it sjongen fan grutte Ierke hits 
en it meiklappen genôch wie
om de minsken in oere te boeien....nee dus


Stroatklinkers, gesellich en in ferskaat oan 
muzyk en ynstruminten en spile mei emoasjeAd Vanderveen en Kersten de Ligny
wie adembenimmend moai.
Sij krigen elkenien yn de hal fan de Harmony stil
mei prachtige sang en syblym gitaar-en harpwurk
Wat in gemis at je dy noch nea sjoen ha.....

De Drops of Green mochten ôfslúte:
4 mannen út Ierlân
mei in goeie fariaasje tusken meisjongers en ballads
en dat gong der prima yn bij
de ûnderútsitters,
de hegetafelsteanders,
de barhingers
en de dûnsers

Al mei al in prima jûn
mei te min minsken

mar ja der is ek safolle

Geen opmerkingen: