donderdag 20 oktober 2016

Hekkelje

Hekkelje
de meast fersteurende hanneling 
foar de wetterplanten...
of moat ik sizze "ûnkrûd" yn it wetter?
Alle jierren,
sa om en bij oktober komme se wer lâns
dy hapgrage gripers

dy gripers komme lâns,
foardat dy kontroleurs fan de provinsje
lâns kommeNeat bliuwt er yn sitten
en wat er útkomt
is in paradys foar fûgels
dy\t op syk binne 
nei wat lekkersalles komt boppe wetter
ek wat er ynsmiten is
troch bolstjurrige jeugd,
ûnder ynfloed (oars dogge se dat net)

sa as dizze ferkearspilon
dy't al ôfskreaun wie
troch de gemeente Súdwest Fryslân.....

Geen opmerkingen: