zondag 23 oktober 2016

Tryater yn Wommels


Ik ha mij kostlik fermakke bij it stik fan Tryater..
In stik mei hiel soad ferhalen, tema's en boadskippen
Tragysk, meislepend mar ek grappich

De akteurs wien de gasthearen en gastfrouen bij binnekomst.
Wij krigen in kjessentsjes om op te sitten.
Want Tsjerkebanken wiene hurd earder
en no noch altiten....

Geen opmerkingen: