zaterdag 22 oktober 2016

Kampeare

It Frysk fersenpaad rint bij de Boalserterfeart lâns
fan Iens nei Boalsert,

In pear fersen per kilometer

Bij Djiplân, 
tusken Burchwert en Wommels
stiet ek in boerd
ûnder wat beammen
op in plak flakbij de kamping

de eardere kampingAt it no komt dat de kamping ticht is,
wit ik net,
feit is wol dat it boerd der net útsjocht...
dêr ûnder dy beammenMar miskien hat Meindert Bijlsma
persoonlik wol lâns west op syn fyts
fanút Kimswert
en hat hij der foar soarge
dat syn fers wer te lêzen is


Geen opmerkingen: