zondag 23 oktober 2016

Into the Void


Fan middeis 14.45 oere oant nachts 2 oere
it into the Void festival 
yn de Neushoorn yn Ljouwert

stoner, swier ôfstelde gitaren....
donkere lûden

foar mij allegear ûnbekende bands
op ien nei...
dus tusken middeis 5 en jûns 10 oere
gewoan alles meipikt.
allinne...

hearlik dus,
lekker lústerje nei muzyk
oars neat

oeral efkes sjoen...
sels boppe
wylst ik toch echt leaver gewoan yn de seal stean

ik woe efkes hingje, leune
en dat kin dêr op de balustrade.


en op in moaie tiid mei de bus werom


in hearlike jûn mei in ferrassend optreden fan Zoon

Geen opmerkingen: