donderdag 13 oktober 2016

Pake - en beppedei

"Foar altyd jong"
wie it tema fan de bernboekewike

dat betsjutte dat de skoalle de doarren iepen setten
foar pakes en beppes

De mienskipsromte yn deit Trochpaad
wie mear as fol mei pakes en beppes


Wij seagen bij Jelske, 4 jier, groep 1 dus

wij seagen wat se diene, wat se kinne, en wat se makke hiene

der wie mear oandacht foar de kleuterdingen as foar pake en beppe

trije talige skoalle dus.....

Geen opmerkingen: