woensdag 3 december 2014

SkilderijSeptimber 2014
de krante fan it Greidhoekfestival
in tekst mei foto
fan mij


novimber 2014
Jan Strikwerda  fan Easterein
"haw dy skildere"

Freed efkes bij him west
wat fan syn wurk bewûndere
skilderijtsje mei

Prachtich net ju....

Geen opmerkingen: