zondag 14 december 2014

Fytse at it kin

Tongersdei 11 desimber
in mailtsje
fan in âld kollega
"moai stik yn de Ljouwerter Krante"
"hiest de namme der wol ûnder sette kinnen"

Ja, yndie
ik soe it wêze kinne

ik soe oars net immen witte

Geen opmerkingen: