dinsdag 9 december 2014

1626


Drones
it like sa aardich
dy dingen yn de loft
moai boartersguod
mei in kamera der yn
om foto's te meitsjen
fanút de loft
fan bijsûndere saken
en om boeven te fangen
sa as yn Harns

Mar drones
binne oarlochswapens

Ik lies in ferhaal
in ferhaal fan in drone navigator
siet yn de Nevada sânflakte
bestjoerde in drone
dy't aktyf wie yn Syrie
of Irak

Drones binne hast ûnsichtber
en tige doeltreffend.

De navigator ferlit it leger
nei 6 jier dronebestjoerder west te hawwen
hij krijt in diploma
as wurdearring foar syn wurk
mei dêrop  in getal
1626
safolle deaden
troch syn drone
echt iets om grutsk op te wêzen
Geen opmerkingen: