woensdag 24 december 2014

Anne

Molewâl yn Wommels
dyk bij it wetter
dêr wenne ik earder
Molewâl yn Wommels
dêr wenne Anne
en syn broer Willem
en syn oare broer Jan
en earder syn broer Riemer
de Taminnga's

it Noard yn Wommels
dêr hinget in buordsje
oan de muorre
fan foarhinne garaazje Douma
"verboden staanplaats"
stiet der op

1970
16 jier
efkes bijprate
oer it útgean
oer it keatsen
oer it doarp
yn it Noard
mei freonen
en wat Tamminga's
Riemer, Jan en Anne
bij it buordsje
"verboden staanplaats"

Anne yn Boalsert
bij Lena op de komerke
yn de Posthoarn
Anne op de brommer
Anne mei de bus
Anne mei de taksi
wat haw ik him faak troffen doe
yn de Posthoarn
yn de bus
en soms yn de taksi

de lêste jierren..

Anne yn it Noard
Anne bij de brêge
Anne mei syn broer Willem
Anne mei syn flesserekje yn de Jumbo
hoi Anne,
hoi ...Aant
altyd in fatsoenlike groet
hoi Anne
hoi ...Aant


Anne
juster ferstoarn
ûnderweis
fan it Noard
nei de Molewâl

net mear oankommen
bij syn hús op de Molewâl
mei de sprekkende namme
"zo is het"

In bysûndere man....
ik hâld der in goeie herinnering oan


Geen opmerkingen: