zaterdag 13 december 2014

Letz Zep

(foto Anke Rusticus)
It wie wer in moai affysje
foar freedtejûn yn it Bolwerk yn Snits.
tribute band Letz Zep
Al earder sjoen
mar de muoite wurdich 
om noch in kear te hearen.
yn de taksi
mei noch 10 leafhawwers
út Wommels en Easterein
wer in moaie jûn
mei in útblinkende gitarist
en in wat let en lestich op dreef kommende sjonger
en fansels mei bassist/oargelman en trommelman
In moaie jûn Geen opmerkingen: