dinsdag 30 december 2014

Oertinking Anne

In bysûndere dei
in bysûnder plak
in bijsûnder minske...

Dat wiene de iepeningswurden
bij de oertinking fan Anne Tamminga

It Reade Hynder wie it plak
wêr't de famylje Tamminga
om it biljert stie
en wêr't foaral keatsleafhawwers, biljerters en buorlju
harren dielnimming oanjoegen.

Anne, elkenien koe him
yn Wommels
mar úteinlik koe net ien him
gjin prater, wol in waarnimmer
gjin opsmuk, mar gewoan
gjin kompromys, wol swart wyt

Mar foaral de grutste mantelsoarger fan Wommels
earst syn mem en doe syn broer

Wij harken nei in liet fan Piter Wilkens,
nei twa lieten fan Gerrit Breteler

en nei it prachtige liet fan Marcel en Gerbrich


en dêrnei gie hij de dyk oer
wêr't hij 23 desimber syn ein fûn
ûnderweis fan kroech nei hûs
en yn it sintrum fan Wommels
syn Wommels....

Geen opmerkingen: