dinsdag 23 december 2014

Rinne

Myn foarnimmen
dizze fakânsje
mei al dy iterij
sitterij
lêzerij
drinkerij
is

deis 5 kilometer rinne
trochsneed
juster wat minder?
hjoed wat mear!

Tiisdei
23-12-2014
ik bin wat efter mei de kilometers
dus........
Fan hûs yn Wommels
nei dit boerd
oan de oare kant fan Easterein
is krekt 3 kilometer

Opmerklik,
Oars fyts ik hjir lâns nei Snits
( lêste moannen yn it tsjuster ) 
en no sjoch ik al dy markols
bij de brêge fan Reahûs
en gjin reidhinnen sa't  ik earst miende,
mar fia twitter korrigearre waard
troch Henk Bosma, (dankjewol Henk)

It is op it plak
wêr't winters altyd in wek is,
mocht der iis lizze.
It like of sieten se te wachtsjen
op it iis
mei in hâlding fan "
"wij binne der klear foar
want it wek leit der al"

Yn Reahûs rjochts  it binnenpaad troch 
rjochting Turns

Al jierren fyts ik oer dit brêchje
faak mei de fraach
wat soe der op dat buordsje stean?
No't  ik rinde wie 
en net ôf hoechde te remjen
en it better oan tiid hie
luts ik hiele skerpe eagen 
en koe ik it krekt lêze:
"Jannes brêchje"
It folgjende brêchje
wêr't wij loftsôf gean
nei Skearnegoutum
hat ek in namme
"Fré 's brêchje"

NB: in goeie rie
fan mij
en ek noch wol fergees:
at je in brêchje in namme jaan wolle, 
prachtich moai
mar doch it dan wat grutter 
en dúdliker allegear;

ik ha no noch pine é kop fan it sjen


Oer de Pôle mei it sicht al op.....Skearnegoutum


en dêr stie de snert klear
bij Anne-Marije.


10,6 kilometer
en dat rond ik ôf op 11
haw wer in lytse marsje
Geen opmerkingen: