dinsdag 2 september 2014

Fuotbalje op SkylgeIt wie wer in moai fuotbaltoernooi op Skylge. 
Freed der hinne. 

Boatsjefarre
bierkedrinke
Bokkehok
stapelbêd
Ite
Schnitzel
Bierke drinke
Argewaasje hawwe oan it slecht optreden fan Hessel
en syn dochter
Taksi
Utsmiter
Fuotbalje
gers
keunstgers
legionella
net brûze
bierke drinke
mei boat nei hús
brûze

Moai fuort wet

Geen opmerkingen: