zondag 21 september 2014

AmelânIt wie de ôfrûne wike moai waar.
Net waar om binnen te sitten.
Waar om fakânsje te hâlden.
Waar om op in eilân troch te bringen
Op Amelân bijgelyks.......

De 5de wike fan it skoaljier is de kampwike op de Súdwester.
Hast alle klassen geane der trije dagen op út.
In weardefolle aktiviteit om elkoar better kinnen te learen.

Al in oantal jierren gean ik ek mei as begelieder.
Ek dit jier wer
Wat is it wer in bijsûnder moaie wike wurden.
Op Amelân
mei dat prachtige waar
mei dy geweldige leuke groep de Valken
en twa gesellige kollega's

Wat ha wij wat dien en sjoen
Wat ha wij wat leard en  lake
Wat ha wij wat fytst en swommen
Wat ha wij wat snobbe en iten
Wat ha wij spullen dien en kletst

Grut fermaak mei wetter en beweging bij it museum yn Nes

Krekt as ferline jier mar wer mei de bear op de foto

Yn de see is neat foar mij.....Geen opmerkingen: