zondag 7 september 2014

Maraton

Ferline wike nei Maraton west.
It iepenloftspul fan Jorwert.
Ik haw omraak lake
It wie in moaie útfiering fan in tragysk ferhaal.
Goed spile en in soad beweging en spektakel.

Ek in stik fol tekstgrappen
Dat is myn ding.
Dat binne foar mij allegear hichtepuntsjes.

Thús oertink ik de foarstelling noch efkes.
It gehiel.
Ik tink oan it "delsetten" fan de frou
Ik tink oan it "delsetten"fan de Poal
Ik tink oan it "delsetten" fan de donkere poppe

En ik tink werom oan it spotten mei de bibel en foaral mei Jezus.
Dat fûn ik dochs wol in minder puntsje.

Dochs wol frjemd, dat mij dat hjoeddedei steurt.
safolle haw it no ek wer net mij de bibelske ferhalen, de tsjerke en it leauwen

Of komt it it dan dochs troch dat earste papierke wat ik yn myn plakfûn fyn.
Is dat in allesbepalend briefke?
Dat papierke fan 10 oktober 1954
Hast 60 jier lyn.


Geen opmerkingen: