vrijdag 22 augustus 2014

UTMB
UTMB mei noch in pear letters der efteroan.
Wat it betsjut wit ik net.
Mar it hat te meitsjen mei:

 • in berch
 • in hiel soad kilometers
 • drave
 • ferhurde paden
 • Mont Blanc
 • ûnferhurde paden
 • Chamonix
 • ultra trail
 • trochsette
 • de grinzen opsykje
 • in útdaging
 • .........mei Berber en Tsjeard
Nije wike sille sy op de Mont Blanc meidwaan oan in ultratrail. 
Op Wommels.nl stiet in aardich artikel.
Hast in jier lang dwaande mei tariedings. 
Traine...opbouwe...traine...rêste..traine...traine
In soad der foar dwaan....
in soad der om litte....
Prachtich dat se dit beide dogge en elkoar stimuleare.
At Berber froeger ek al gek wie op útdagingen wit ik net, mar fan Tsjeard wit ik it wol.
Ut ús fotoboekOp fytsfakânsje troch ûnder oaren Drinte  wiene de paden op de kaart soms better as yn wurklikheid. Foar Tsjeard wie no krekt gjin probleem. Hij seach de útdaging der wol fan yn om mei karre efter de fyts troch de drek te fytsen, en syn heit op grutte ôfstan te setten...Op wintersport  yn Tsjechie wie de snie no net altiten like wyt. Gjin probleem.
Dêr lei foar Tsjeard wer in útdaging om net te seuren mar it te oerwinnen.

Taheakke

Op de regelmjittich weromkearjende fraach oan ús  fûnen jim bern it leuk op fytsfakânsje it antwurd.
In laitsjende Tsjeard en Hildau doe't se 7 en 9 wiene.

Geen opmerkingen: