dinsdag 4 februari 2014

SeisiswizenFerware giele kranteknipsels.
Ut it Boalserter Suffertsje.
De Boalserter Krante.
In samling "seisiswizen".
Prachtich om te lêzen.
Om te glimkjen, te gnizen of om der argewaasje oan te hawwen.
In oantal foar de leafhawwers

Fersinne is mooglik, sei de man tsjin it wiif, doe hied er de faam patte (= tútte)

Bêst beteard! sei de boer, it wiif dea mar de ko libbet noch.

Ik sjoch it kwea graach oer de holle, sei Klaas en hij troude in lyts wyfke

In preek yn it Frysk hie ik tocht! sei Albert, haw ik mij dêrfoar foerklaaid?

Do bist ien út tûzen, sei de faam tsjin de feint, de oare 999 binne lang sa beroerd net

Geen opmerkingen: