donderdag 27 februari 2014

Drama


Op 19 juny 2013 is der in grut drama op in pleats yn de buert fan Makkingea. Mar leafst trije deaden en in swier ferwûne persoan binne dêr te betreuren.
Bij wurksumheden oan de jarresilo geane der dingen mis. In drama wurdt it.
In ûngelok mei giftige jarregassen komt te faak foar. Yn ien fan de bijlagen fan it ûndersiiksrapport fan de Onderzoeksraad voorVeiligheid steane mar leafst 35 ûngemakken yn de ôfrûne 30 jier. Net allegear mei deadlike ôfrin mar wol in hiel soad.
It is algemien bekend dat it wurkjen yn en bij dong gefaarlik is.
Yn it AD fan hjoed jouwe de byldzjende foto's en de begeliedende tekst oan wat der krekt bard is.
Justerjûn haw ik it folsleine rapport mei alle bijlagen lêzen.
In oantal (oor)saken binne dúdlik wurden, in oantal ek net.
Ik tink dat bij soksoarte ûndersiken der altyd wol wat fûn wurde sil wat net yn de heak wie. Dat net altyd alles krekt neffens it regeltsje gien is.
Nimt net wei dat sommige saken foar te kommen wiene.
Der falle mij twa saken op yn it ûndersyk.
It earste punt is it feit dat de regeljouwing yn Nederlân net ta lit dat in silo fan boppen iepen is (miljeu). De regeljouwing lit ek net ta dat der in "mansdoar" yn sit, sadat men der fan ûnderen yn kin  en oaren makliker helpe kin at der wat mis is. It foardiel fan in iepen silo is ek dat it der ljocht is.
It frjemde fan it ferbot op in iepen silo yn Nederlân is,  dat yn Dútslân in iepen silo just wol mei.  Wêrom woene wij ek al wer ien Europa?

It twadde punt is foar mij noch nijsgjirriger. It is net foar neat dat twa heechleararen sjoen hawwe nei wat der foaral mis gie yn it minslik hanneljen.
Ien fan de mannen hie ademhellings apparatuur om. Hij stie yn de silo en rekket út de tiid.
De man dy't boppe yn de silo op de treppen stiet, sjocht dat en neidat hij help ropt hat, giet hij der yn sûnder apparatuur. Dat is hast itselde as selsmoard want je hawwe gjin kâns at je de rommel ynademje. Op syn "help roppen" kaam in tredde man oandraven en hij kiest der "blyn" foar om de oaren mannen te helpen en giet ek yn de silo.
It drama is noch net kompleet want ek persoan fjouwer wol helpe en giet de silo yn.

Hoe is it mooglik dat bij trije minsken dy't witte hoe gefaarlik it is yn in silo sûnder helpmiddelen it oerynstinkt "om te helpen" grutter is dan it sûne ferstân brûke.
Of' is sa'n fraach stelle al dubieus?

Achtergrond en vraagstelling
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is recentelijk een onderzoek gestart naar een voorval op 19 juni 2013 waarbij in een mestsilo op een boerderij in Makkinga (Friesland) drie mensen om het leven kwamen. Een man raakte zwaargewond. De vermoedelijke oorzaak was blootstelling aan mestgassen.  
Het komt vaker voor dat mensen hulp bieden aan anderen met potentieel gevaar voor eigen leven. De vraag die de Onderzoeksraad hierbij stelt, is: welke theoretische verklaring bestaat er voor dit gedrag van de betrokkenen die hulp probeerden te verlenen? De doelstelling van het huidige onderzoek is de Onderzoeksraad te voorzien van theoretische verklaringen voor het gedrag van betrokkenen en mogelijke maatregelen om dit gedrag te beïnvloeden.De ûndersikers komme mei in rapport mei dizze ferklearjende human factors
It jou wat ynsicht.

Geen opmerkingen: