dinsdag 11 februari 2014

Seisiswizen (2)

Noch in oantal "seisiswizen" sa't dy yn de foarige ieu mei regelmaat yn de Boalserter Krante stiene.

Ik sil mar gjin almenak ha, sei Doede Tryn, mines kin noch skoan in jier mei.

(nei de brân tsjin de spuitgasten) Hie ik it mar witten, sei de boerinne, dan hie ik it wat yn é hûs helle.

Ik hâld fan de natoer, sei de jager en skeat sân Patrizen dea

Dêr giet it hinne, sei de laaidekker en hij rûgele fan é tsjerke

Wêr no op ta, sei  de rôt en doe siet er yn é falle

Fryske trou en Hollânske dukaten dêr kin men fier mei komme, sei Sikke fan Goslinga

Hoe is it mooglik, sei de studint, de iene wol mij net liene om't er mij net kin en de oare net omdat er mij te goed kin.

Geen opmerkingen: