zondag 2 februari 2014

Sealen Schaaf

Yn Ljouwert binne in oantal ferneamde poppodia.
Wa hat noch nea yn dat moaie Poppoadium Romein west?
En wat te sizzen fan Poadium Asteriks, op dat nuveraardige plakje yn de Blokhúspoarte?
Wat minder bekend is it feit dat Sealen Schaaf ek noch bestiet en dat ek dêr regelmjittich muzykjûnen binne.
Sealen Schaaf, wat fier fan it station ôf (12 minuten rinne) mar fierders in pracht seal.
Sealen Schaaf wêr't ik trije jier hast alle dagen lâns rûn fan de Speemanstrjitte nei de Eewal doe't ik op MDS siet.
Sealen Schaaf wêr't ik Fryske sksamens dien ha.
Sealen Schaaf dus.
In moai breed poadium en dat hat altiten myn foarkar.
Justerjûn koene wij hast allegear  op de foarste fiif rigen stean,
Der wie der wer sa'n muzykjûn.
Buffalo Roam en Damage Justice.
Dy lêste is in Metallica tibute band.
Ferline jier seach en hearde ik se yn Romein en dat wie in slagge jûn.
Te min minsken juster, wol twa goeie bands.
Ek de Buffalo Roam mocht der wêze.Geen opmerkingen: