woensdag 12 februari 2014

Verzoeking

Ik haw al moai wat lêzen fan Harlan Coben.
Neffens it oersicht hat hij 25 boeken skreaun en al moai wat prizen wûn.
Dat begryp ik hiel goed.
Alle kearen wurd ik wer ferrast troch syn moaie styl fan skriuwen.
Syn keunst om it oan de lêste side ta spannend te meitsje.
Om it ferrassend ôf te sluten.
Dat jildt seker foar it boek "Verzoeking" út 2010. 
Wat is adembenimjend boek.
Wat in ferhaal.
Wat in drama.
En wat in moaie ôfslutende wurden.
In topboek....
 

Geen opmerkingen: