zondag 9 februari 2014

TraumahelikopterFreedtejûn wie der yn Asteriks, it poppoadium yn de Blokhúspoarte wer in âlderwetske rockjûn.
Optredens fan The Black Cult, the Afterpartees en Traumahelikopter. Yn dy folchoarder treden se ek op en sa gie it yndie nei in hichtepunt.
Traumahelikopter is in bijsûndere band út Grins mei heftige muzyk wêr't ik krekt as bij de Blackboxred in hiel soad enersjy fan krij.
Yn tsjinstelling ta in soad oare band dogge sij it sûnder basgitaar en mei de lytst mooglike drumbesetting: in lytse en in grutte trommel en in bekken. Allinne it sjen nei de drummer is in oanienskeakeling fan hichtepunten. Sjoch de fideo fan DWDD.
De namme Traumahelikopter is ek wol in bysûndere. Dy ferjitte je net.
It docht mij tinken oan de goeie âlde tiid mei in band mei de bysûndere nammen Dave Dee, Dozy, Beaky Mich en Tich. Dy ferjitte je ek net wer. Dat letter Dave Dee der bij wei gie, wie wat de namme oan oangie prima. it waard doe gewoan: Dozy, Beaky Mich en Tich.

Geen opmerkingen: