maandag 24 februari 2014

Op it iis

24 febrewaris 2014 wie it kreas maaitiidswaar.
12 oant 15 graden.
Dat wie 36 jier al oars.
It iis lei yn de feart.
En fansels moast de breid efkes op it iis.
Yn de buert fan de Jouwer.
Sljocht op iis om samar te sizzen
Dat is yn 36 jier net feroare.
Ek no moat Jellie it iis op at it der leit.
En at it der net leit, dan leit it wol yn Hearrenfean of yn Biddinghuzen.
De foto klopt hielendal.
De brêgeman fan doe bliuwt leaver op de wâl.
Ek at er gjin iis leit, ek dan hat hij leaver fêste grûn ûnder de fuotten

Geen opmerkingen: