zaterdag 15 februari 2014

The CannonsResept foar in moaie jûn:
1. Nim in Dubliner (mei in ynwenner fan Dublin wêze, mar hoecht net, at hij mar diel útmakke hat fan the Dubliners)
2. Nim wat soannen mei dy't in moai poepke spylje en sjonge kinne.
3. Soargje foar de lokaasje mei in Ierske útstrieling
4. Noegje foaral de leafhawwers út fan Ierske muzyk

En sa waard it tongersdeitejûn yn Tigh Barra op 'e Jouwer, de skitterjende Ierske kroech dy't alles wat Ierlan hat útstrield, in moaie Ierske jûn.
Séan Cannon makke fanôf 1982 diel út fan the Dubliners en song en spile gitaar.
No't alle Dubliners fan it earste oere dea binne, spilet dizze Sean mei syn soannen de Dubliner nûmers. En omdat ien fan syn soannen in moaie djippe stim hat, dogge se ek wat Cash en omdat syn oare soan mei it sjongen net te ferstean is dogge se ek wat Dylan.
Trije sets lang wie it gesellich yn de grôtfolle kroech. At in folgjende kear de 30 praters thúsbliuwe dan hawwe de oare 70 in perfekte jûn wêryn meisjonge de boppetoan spilet en net it geraas fan dy lju dy't gjin respekt ha foar muzikanten wêrfan de 72-jierrige Sean mein syn moaie Dubliner stim somtiden muoite hie om boppe it geraas fan dy 30 út te kommen.


1 opmerking:

Albert zei

Moai stikje Aant