donderdag 30 januari 2014

In app of playmobyl?

Pake en beppe gean mei de tiid mei. 
Beide in tablet en dat foldocht mar skoan.
Pake- en beppesizzer Jelske  sjocht altiten earst nei de hoes en at sij in Frysk flagje sjocht, seit se: fan Pake.
Jelske is no krekt twa jier en fynt in tablet tige nijsgjirrich.
Der is ek neat mis mei dat bern dêr sa jong al wat mei ompiele.
Jelske hâldt (noch) net fan twitter, feestboek, email, google en spotify.
Jelske wol in 'pultsie dan".
Spultsje dwaan dus.
Dus soarget pake foar in berne app op de tablet.
Mei wat puzzels, mei wat bistegelûden, mei wat memory en in mooglikheid om mei de finger te tekenjen.
It giet mei dy spultsjes krekt as mei oare dingen wêrbij konsintraasje nedich is.
It duorret mar in pear minuten.
"Oar pultsie dan" seit se dan.
Ferline wike freed hie se nei minder as in kertier har nocht.
En ik ek. Want spultsje dwaan is seker net myn favorite bezichheid.


Wierskynlik haw ik bij it delheljen fan de app net krekt lêzen wat it gefolch is fan gebrûk.
Dêr bin ik dizze wike efterkommen.
Ik krige in email.
Mei sis mar de toetsrissultaten.
Wat hat dat lyts kertierke oplevere oan kreative, kognitive ûntwikkeling en hoefolle minuten sosjale feardichheid hat se dien.
At har mem en heit har oer 2 jier oanmelde bij de basisskoalle dan wurdt yn it ramt fan Passend Underwiis foarôf beoardiele at krekt dy basis skoalle wol it goeie plak is.
Heit en mem kinne dan fertelle wat harren  befiningen binne en se kinne mei it tabletrapport fan pake fêst goed oantoane hoe't Jelske der foar stiet.Moarn komt se wer in dei. Pake past op en pake hat op souder de bak mei playmobyl helle. 25 jier lyn it favorite boartersguod fan soan Tsjeard en dochter Anne-Marije. Benijd wat dit mei Jelske docht.

Nei in flinke waskbeurt binne se der klear foar. Moarn sil it as boartersguod tsjinje foar Jelske. Haw der mar in pear hynders bijdien, dan kin it hast net misgean liket mij.
En moarntemiddei meitsje ik myn "eigen rapport" op.
Op basis fan wat ik sjoch. 
Ik haw der yn alle gefallen sin oan want sjen nei in famke dat mei playmobyl boartet liket mij folle leuker as it sjen nei in famke dat oan it  "pultsie dan" is op in tablet.Geen opmerkingen: