dinsdag 14 januari 2014

Freonen op de fyts

30 jier bestiet de stifting "Vrienden op de fiets".  Ek it kommende jier binne wij wer stiper. Sûnt 2003 is dat al sa. Alle jierren meitsje wij der gebrûk fan. Underweis op de fyts foar ús in prachtige oplossing om sa mei in bytsje spul op paad te gean.
Sliepe bij ûnbekende minsken yn in ferboude garaazje, yn in oerstallige karafan, op in souderferdjipping tusken de wekflessen of gewoan op in sliepkeamer dy't oars dochs net brûkt wurdt.
Freonlike minsken oer it algemien en allegear mei in eigen reden wêrom se dit dogge.
Sliepe en dan it moarnsiten en dan wer fierder. Op nei it folgjende adres.
Wij sjogge no al wer út nei de maaiefakânsje. Lekker in rûntsje troch Nederlân of sa.
Donatuer wurde kost 8 euro per jier en dêrmei krije je adressenboekje en in routekaart en de ynlochgegevens om de wepside te besykjen en te sjen wat de ferskillende adressen te bieden ha.
Geen opmerkingen: