donderdag 2 januari 2014

De sosjale top 100

Ik haw hjir al ris earder wat skreaun en sein oer de Fryske top 100. Net myn ding. It leit er allegear sa dik boppe op. Wat in presintator graach wol bart. Dat sjogge je no ek al wer.
It is ûnbegryplik at je nei de Top 20 fan de Top 2000 sjogge, dan binne dat hast allegear legendaryske pop en rock songs. Ik haw begrepen dat Fryslân ek goed meistimd hat.
Foar de Fryske top 100 jilde sa't it bliken docht hiele oare muzyknoarmen.
Dêr giet in om sosjaal stimme.
Lit ús it asjeblyf net fierder fertelle oan ús buorprovinsjes. Dan wurde wij net mear foar fol oan sjoen.

Jeetje, myn neetje..... de Wiko's op 1. Ik wurd der tryst fan.
En ik foarsis jim foar de kommende jierren in oantal  nûmer 1 kandidaten
Eddy Dijkstra at hij beslút nei Kanada te emigrearjen, komt syn Fryslân op 1
Griet Wiersma, at har Fryske hynder rêst fûn hat yn it slachhús
Tetman de Vries mei Elts mei graach ris fiskje at it fiskjen hielendal ferbean wurdtGeen opmerkingen: