vrijdag 24 januari 2014

Wybren

Op twitter wie it hjoed wrâldnijs like it wol: Wybren Jorritsma amtner fan it jier.
Wybren in alsidige jongfeint, dy't hikke en tein is yn Wommels.
Wybren, fan herte lokwinske.
Ik wit wat it is om amtner te wêzen.
In gewoane grize amtner om samar te sizzen.
Ien dy't op é tiid efkes nei bûten seach en ien dy't djippe laden hie (om te foldwaan oan it byld fan de bûtenwacht).
Ik haw njoggen jier amtner west bij de gemeente Snits en dat hat prima foldien.
It hat mij mar ien titel oplevere: fytser fan it jier fan de gemeente Snits.
In hegere titel kin hast soene je sizze mar wat Wybren no berikt hat nei hast twa jier is boppe-ierdsk.
Ik haw gjin stim op Wybren Jorritsma útbrocht.
Dat komt omdat ik de oare kandidaten net kin.
Stimme foar iets betsjut wol in kar meitsje.
Dat slagget net at je mar ien kandidaat kinne.
Dat Wybren hiel goed is as amtner en boppedat in aardige fint is, dêr is gjin twivel oer.
Om te stimmen moatte je ek op Linkedin sitte.
Ik sit net op dat medium.
Dus stimme koe al net.
  

Sjoch at der stimd wurde moast om de bêste lifter dan soe Wybren bij mij in hiele grutte kâns meitsje.
En at der stimd wurde moast oer de gearstaller fan it leukste Fryske boek dan soe ik it ek wol witte.

Want miskien wisten jim it noch net mar dizze amtner fan it jier is ien fan de haadrolspilers fan it it machtich moaie boek "Lift" oer "10 jier op é tomme troch Europa".
Foar de net lêzers mar de harkers sit der sels in lústerskiif bij.....
Dus wa't lêze (of harkje) wol wat dy Wybren mei al syn freonen en freondinnen belibbe yn Europa, dy soe dit boek (mei in hiel soad foto's) ha moatte.
Dat boek, dêr binne noch in hûndert fan te keap.
De jubileumpriis (fanwege Wybren syn oerwinning) is 10 euro. Oars hie it 15  euro west.
Bestelle kin troch in mail te stjoeren nei redaksje@tsjeard.nl .
Dan komt it fêst foarelkoar.
At de boeken tenminste net te gau útferkocht reitsje. Doch it wol gau want der komt gjin twadde printinge.

Geen opmerkingen: