dinsdag 14 januari 2014

It boerd


It hat moai west. It hat lang genôch duorre. It is net slagge. Nettsjinsteande dit boerd mei ark dat yn ús garaazje hong. Al hoe moai it der ek útseach mei skroevedraaiers, kaairingen, hammers, in seage, wat tangen, in skjirre, in tomstok, in wetterpas, in seage, in file, in potlead en meardere dingen wêrfan ik nea witten ha wat je der mei kinne.
Ark oerkrigen doe't myn heit ferstoarn sa'n 15 jier lyn. Oerbrocht fan syn hok nei myn garaazje.
Dat it sa kreas yn de garaazje hong en foar it gripen hong, hat neat feroare oan myn twa lofter hannen (ûn)handichheid. Ik haw sa no en dan myn fingers weage oan wat kluskes wêrbij ik dit ark nedich miende te hawwen. It wie altyd wer in gok.
"Je moatte it goeie ark ha en je moatte dingen dwaan mei it goeie ark" waard der sein.
Yn de teory maklik yn de praktyk net útfierber. Foar mij dan.
Dizze wike de hiele hannel opromme. It hat gjin sin dat it sa'n prominent plak yn nimt yn de garaazje. Fuort der mei. Yn de nije arkkiste. Op tsjillen. Maklik at ik "in klus" efter yn de tún ha en de goeie skroevedraaier sykje moat. Hoech net 5 kear te rinnen.
Nostalgy? Herinnering? Nee hear.. sels de enseklopedy dy't myn heit as in wier besit beskôge hat hjir gjin plak mear.
Tiden hawwe tiden.
Geen opmerkingen: