donderdag 9 januari 2014

Boeken 2013

Yn 2011 en 2012 kaam ik ta 43 boeken.
Yn 2013 kom ik "mar" ta 37. Hie ik net tocht, foar myn gefoel in soad lêzen. Sitte wol in pear tsjokke boeken bij, sa as de twa fan Stieg Larsson.
Fan de 37 binne der 6 fryske boeken bij.
De moaiste is lestich te sizzen, mar it boek Skios fan Michael Frayn fûn ik geniaal betocht, mei sa folle humor en sokke moaie sinnen.
Hast alle boeken haw ik bij de bieb út Wommels en nûmer 35 en 37 haw ik digitaal lêzen. En dat hat mij poerbêst foldien.


1 Royen, Heleen van Bloed, zweet en tranen 2013
2 Keenan, Brigid Van Trinidad tot Kazachstan 2013
3 Egmond van Michel Gijp 2013
4 Boer, Eize de It sicht is withoefier 2013
5 Een licht in de duisternis de Waal & Baantjer 2013
6 Dahl, Arne Europablues 2013
7 Arghis Klaaikluten 2013
8 Dahl, Arne Verdwenen onschuld 2013
9 Dahl, Arne Requiem 2013
10 Schiffart, Sipke de Wat is it om bang te wêzen 2013
11 Thompson, James Engelen van sneeuw 2013
12 Zwaan, Peter de  De vuurwerkramp 2013
13 Hollander, Loes den Loslaten 2013
14 Zwaan, Peter de  De voeder 2013
15 Adler-Olsen, Jussie Het Marco Effect 2013
16 Eisma, Dick Dat kin de brune net lûke 2013
17 Rothenberg, Jess Het rampzalige verhaal van jou en mij 2013
18 Macbride, Stuart Verbrijzeld 2013
19 Terpstra, Arjen De hearen fan Fryslân 2013
20 Appel, Rene Goede vrienden 2013
21 Dittrich Boris De waarheid liegen 2013
22 Higgens Clark, Mary Neem mijn hart 2013
23 Larsson, Stieg De vrouw die met vuur speelde 2013
24 Meijer, Deon 7 dagen 2013
25 Rijnvis, Dennis Savelsbos 2013
26 Meijer, Deon Onzichtbaar 2013
27 Larsson, Stieg Gerechtigheid 2013
28 Meulen, Johannes vd Fan Harns nei Goutum fia Malta 2013
29 Jong, Ferdinand de De lêste trúk 2013
30 Edwardson, Ake Kamer 10 2013
31 Frayn, Michael Skios 2013
32 Kellerman, Jonathan Skelet 2013
33 Hornby, Gill Het regime 2013
34 Baldacci, David Vergeten 2013
35 Tol, Iwan Hans Kraay 2013
36 Dijkstra, Klaas Killers 2014
37 Siebelink, Jeroen Voetbalgenen 2013

Sûnt 1998 haw ik no 628 boeken lêzen.

Geen opmerkingen: