woensdag 8 januari 2014

Sinner


Mei ik mij efkes foarstelle. 
Ik bin de Sinner Demon. 
In lisfyts sa't jim sjogge.
Ik bin in Grinzer.
Makke yn Garsthuizen.

Dat leit yn it prachtige lânskip boppe Grins.
Bij Readeskoalle yn de buert.

En jim witte der giet neat boppe Grins.
Yn 2000 haw ik foar it lêst yn Grinslân west.
Ik waard dat jier op transport setten. 
Earst nei Ljouwert en doe nei Wommels.
Wommels!!
Yn novimber 2000. 
Yn al dy jierren yn Wommels hat hij 22412 kilometer op mij lein.
Dat is sljochtwei 1600 kilometer per jier.

Mei hichte en djiptepunten.


jier  km
2000 416
2001 6200
2002 2441
2003 1306
2004 1423
2005 416
2006 154
2007
2008 32
2009 1707
2010 2240
2011 1602
2012 1470
2013 3005
totaal 22412

It begong sa moai yn 2001.
6200 kilometer
mar wat te tinken fan de jierren 2005, 2006, 2008 
en net te ferjitten 2007 
It absolute djiptepunt. 
Ik waard yn dy jierren skoudere.
Stie efteroan yn it hok.
Neist in Nazca.
Myn konkurrint.
Al dy jierren
De Nazca wie alles en ik wie neat.
Ik wie yn dy jierren meast in sliepplak foar de poes.
Oant 2009.
Ik krige in oar stjoer en ynienen mocht ik wer meidwaan.
Mei as hichtepunt 2013.


3005 kilometer mar leafst.


Berikt op de Berkwerterleane,
(dat is tusken it deadekrúspunt en Kramershoeke)
op moandei 30 desimber

Mear kilometers as de Nazca, dy't foar wen-wurk is.
dy't sa no en dan in buike op de kop krijt

Ik wurd nea wiet.
Ik bin foar de frije tiid ritsjes.
de moaiwaar en droege ritsjes

Ik tel wer hielendal mei.
Ik gean takem jier foar de 25000 kilometer totaal
25000 kilometer yn Fryslân.
En dat foar in Grinzer.Geen opmerkingen: