zondag 19 januari 2014

Feiliger?

Wat fytsen oangiet mei ik mij sels wol erfaringsdeskundige neame. 
Alle dagen sit of lis ik op ien fan myn 3 fytsen. Yn de wurkwiken yn eigen omjouwing en yn fakânsjes faak yn it bûtenlân.
Berjochten sa as hjir boppe roppe dan ek altyd myn nijsgjirrigens op.
En dan giet it ek noch oer Wommels.
Wat mij opfalt yn dit stikje wat yn de L.C. stiet, is de sin: Voor automobilisten geldt dat ze de fietsers voor moeten laten gaan.
"Voor moeten laten gaan" wat is dat?
Is dat it selde as dat de fytsers foarrang hawwe?
Of giet men der fan út dat auto's dy't mei in gonkje fan 80 km oanriden komme fanút Easterein, de fytser dy't fanút Skrok oerstekke wol, foar gean lit út fatsoen?
Ik wit it net. 
Ho.
Ik wit it wol.
Dat bart net.
It liket mij sa ta dat al dy strepen dy't no op de dyk kalke binne de fytsers it idee jouwe dat se foarrang hawwe en dat auto's stopje moatte.
Mar al dy strepen jouwe de autorider net it gefoel dat it giet om foarrang ferliene oan fytsers.
Of wurde de blombakken dy't no tichter bij Wommels op de dyk steane, ferpleatst nei dat punt, sadat auto's wol ôfremje moatte?

De oplossingen dy't no keazen binne op de van Sminialeane komme mij net echt fytsfreonlik oer. It idee dat auto's mij foar gean litte moatte, wylst it net dúdlik oanjûn is, komt mij wat te gefaarlik oer.Geen opmerkingen: