zondag 5 januari 2014

Fakânsjeboeken

Dit wie tidens dizze krystfakânsje myn digitale boekenkast. 6 boeken delhelle fan de byblioteek.  Genôch foar dizze fakânsje. Want tusken it fervjen, it opromjen, it garaazje leechmeitsjen, it garazzajeynromjen wie der gelokkich tiid foar in boek.
Ien haw ik net útlêzen. Tafalligerwize it Fryske boek. 
Griene simmer, haw ik foar de helte trochwraksele en hie te folle muoite om de oergongen yn it boek in plak te jaan. Mei oare wurden ik hie betiden gjin idee wêr't it en oer wa't in gie.
In lestige foarm fan ferhaal oerbringe.


Geen opmerkingen: