zondag 29 september 2013

Letz Zep"Supervet optreden" twittere der justerjûn immen oer Letz Zep yn it Bolwerk yn Snits. En sa wie it mar krekt.
Led Zeppelin is in geweldige band mei supermuzyk en sa't dizze mannen fan Letz Zep dat delsetten fertsjinnet alle lof. Strak stjoerd troch de drummer en basgitaar, nei wat in muoisum begjin in sjonger dy't de Plant sound aardich ûnder de knibbel hat en mei gitarist Andy Gray dy't oan Jimmy Page hast in gelikense hat. Machtich gitaarspul en foar mij is dat Led Zeppelin.
Mei 8 man út Wommels in hearlik jûntsje hân wêr't opfoel dat der yn  it aardich folle Bolwerk moai wat jongerein wie neist de grize en keal koppen. Arriva wie de Bob hinnereis en it hobbeltaksibuske de weromreis.

En fansels mochten Hendrik Engbrenghof en Jaap Toering nei ôfrin efkes mei harren gitaarheld op de foto.
Foar Jelle de Jong wie gjin romte mear.

Mei wat gûchelje mei kleuren falt it resultaat fan de foto net iens tsjin.


Geen opmerkingen: