donderdag 5 september 2013

Guido Belcanto

Yn it Parool lêsde ik in resinsje fan in album fan Guido Belcanto. Nea fan de man heard en it makket nijsgjirrich at der yn de resinsje stiet: "een groezelige stem", "een twangende electrische gitaar", "een smeuig Vlaams accent" , "de treurnis van het leven", "kommer en kwel".
Op You Tube hoechde ik net lang te sykjen nei in nûmer dat al dy dingen wiermakke.
In hertferskuorrend nûmer.

Geen opmerkingen: