maandag 9 september 2013

Greidhoekfestival

Kommende sneon 14 septimber is it tredde Greidhoekfestival. Dêr sjoch ik nei út.  As opwaarmer is der dit jier in echte festivalkrante makke en dy kinne jim hjir lêze.

Wol grappich dat ik de ôfrûne wike hiel faak oansprutsen bin op it feit dat ik in kollum hie yn de krante. Reaksjes fan herkenning, fan belangstelling mar ek fan ferbazing. Goh, datsto sa bist.
Geen opmerkingen: