donderdag 19 september 2013

Leonard Cohen yn Ahoy

Jellie, myn frou woe Leonard Cohen noch wol ris sjen en heare. Lekkere relakste muzyk. Ik bin mear fan it hurdere wurk mar ek ik kin Cohen wol wurdearje.
Cohen komt yn Ahoy yn Rotterdam, sa kopte de krante in heal jier lyn.
18 septimber.......op de bertedei fan Jellie dus.
En sa fierden wij de jierdei fan Jellie tegeare yn Ahoy. No ja, tegeare, der wiene noch sa'n 5000 fans tink ik.
En Leonard Cohen mei band. Ik kin der fan alles sizze en oer skriuwe mar yn dit gefal ferwiis ik nei dizze resinsje dy't it hielendal goed oanjout.
Wat in machtige jûn op de begeane grûn rige 39 plak 25 en 26.
It mei in wûnder hjitte dat ik nei trije (drege) dagen skoalkamp net ien momint yn de lijte foel. Pas werom yn de bus foel ik yn in djippe sliep en waard wekker bij Emmeloord. 

Geen opmerkingen: