maandag 30 september 2013

Kambuor

Ik hie altyd wol wat sympaty foar Cambuur. In karakteristike klup út Ljouwert. Der wie altiten wat te belibjen en it wie foaral altyd krekt net. Piter Wilkens song der al sa moai oer: it hat nea wat west, it sil nea wat wurde.
Troch Cambuur folge ik de Jupiler League. No net mear, want Cambuur sit yn de Earedevysje. 
Myn sympaty foar Cambuur is sûnt snein aardich fuort.
Sjoch dat sij neat hawwe mei it Fryske folkliet gedoch yn Hearrenfean dat begryp ik hiel goed. Dêr haw ik ek neat mei. Dat moasten se ferbiede. Krekt as it sjongen fan it liet bij allegear keatswedstriden dy't neat om de hakken hawwe.
Mar dat dy Ljouwerter Cambuur supporters harren no begjinne ôf te setten tsjin it Frysk en alles wat bûten Ljouwert wei komt dat docht myn gefoel net goed. 
"Wij hawwe neat mei it Frysk" hearde ik wat fan dy lju roppen "wij ha neat mei de Friezen" hearde ik se troch de rigels hinne sizzen. 
At it no komt omdat se de kulturele haadstêd fan Europa wurde moatte yn 2018 of omdat se al hiel lang lêst fan it ferstân ha wit ik net mar ik haw begrutsjen mei de 65 seizoenkaarthâlders út Littenserdadiel, sij binne feitlik net wolkom, ik haw begrutsjen mei de doarpen fan Boarnsterhim dy't oergeane nei Ljouwert, sij wurde as plattelâns Friezen aanens skoudere en ik haw begrutsjen mei de ynwenners fan dy doarpen fan Littenseradiel, dy't aansens ek diel útmeitsjen fan dy anti Frieze gemeente.
Ik haw it wol hân mei al dy Kambuor supporters. Op twa nei: Jelmer Kemper en Teade de Groot. Sa lang sij noch fries tsjin mij prate en net mei Nederlânske flaggen omrinne fyn ik it gjin probleem.
At ik Oebele Schokker wie soe ik hiel gau in oare klup sykje.
Mocht dizze anti Frieze stimming sa trochsette, dan kin ik der net ûnderút: myn Kambuor sjurtsje sil dan ynset wurde om de fyts skin te meitsjen. Dêr brûk ik no myn âlde himden en ûnderbroeken foar. It hertsje mar efkes oer it ketting helje dan ..........

Geen opmerkingen: