woensdag 2 oktober 2013

Bob Dylan

Yn de agenda fan Heineken Music Hall seach ik in konsert oankundige fan Bob Dylan. Op 30 oktober en troch de grutte belangstelling ek noch op 31 oktober. Bob Dylan giet mei in band hiel Europa wer troch. De man is ûnderwilens 72 en dat hast in gemiddelde leeftyd fan de muzikanten. Hoe is mooglik dat dy (eardere) protestsjonger noch altyd in folle seal lûkt.
Yn 1976 wiene wij der bij yn de Kuip en dat wie wol in goed konsert.
Mar yn myn plakboek fyn ik ek noch in resinsje fan 1987. In kaartsje fan 45 gûne en in optreden fan Tom Petty and the Heartbreakers mei Bob Dylan.
De kop yn Trouw seit genôch.
Ik gean dus net nei ien fan dizze konserten.


Geen opmerkingen: