zaterdag 20 augustus 2011

Skutsjesilen

It ie der noch net fan kommen om nei it skûtsjesilen te gean. Maar troch de entoesjaste ferslachjouwing fan Klaas Jansma, hie ik it gefoel middeis dat ik in stompkop wie om der net hinne te gean. It naaide der betiden út, it wie altyd spannend en it wie spektakulairder as in formule 1 yn syn beste tiden.
Sa sette wij dus freed dochs mar nei de Lemmer fol ferwachting wat dizze middei ús bringe sil.
It sit dêr moai foaral at je de goeie stuollen mei hawwe. Ek at der gjin skûtsjesilen is, is it ek gjin straf om dêr wat foar je út te sjen oer it wetter. No binne der ek noch skûtsjes en dy farre kreas efterelkoar oan. It spektakel bliuwt út hjoed. En oars wat Klaas Jansma foar de radio suggerearjen docht it is net echt spannend. Allinne bij de earste tonne fleane der meardere bijelkoar op mar sa as gewoan bij it skûtsjesilen bart dat op de fierste tonne en is dat mei eigen eagen net goed te sjen.
It sit dêr moai mei de moaie loften en de skûtsjes dy't farre ferheegje it nivo fan it útsicht. Jûns op de tillefysje binne de bylden wer prachtich en sjocht it der folle spektakulalder út as yn it echt. Mar goed ek dit jier haw ik wer bij it skûtsjesilen west. Op é Lemmer en it wie moai waar.

Geen opmerkingen: