dinsdag 23 augustus 2011

Rolpeal
Oan de trekfeart by Wommels steane in oantal stiennen pealtsjes. Pealtsjes mei in nûmer der op. Op dit moment tel ik in stik as trije. Wêr't se foar tsjinne hawwe wit ik net. Dizze stiet bij de Sinteklazepleats bij Iens.

(foto fan Wikipedia)
Efkes tocht ik oan in rolpeal mar oan de foto te sjen hoe't dy't der útsjocht moat ik dat idee oan de kant smite.

Oer de rolpeal noch it folgjende.


Yn Wommels is in buert mei strjitnammen dy't te meitsjen hawwe mei it keatsen. Dat is in goeie kar west yn de jierren doe't dizze buert oanlein is. Mar foar ien strjitte yn de buert hawwe se in útsûndering makke. De strjitte dy't it tichst bij de feart leit. Dy hjit de Rolpeal. Dêrmei wurdt de wichtige funksje dy't de Boalserterfeart ea hie yn eare holden.


Geen opmerkingen: