dinsdag 9 augustus 2011

Lowlands

Oer in dei as tsien is Lowlands. Trije dagen muzyk en oar fermaak. Ik gean net nei Lowlands. Ik haw gjin kaart en it liket mij allegear ek wol wat te folle fan it goede. En yn de rige stean foar it húske en foar in fette hap liket mij al hielendal net goed ta. Boppedat haw ik noch net de leeftyd dat ik foardringe mei.
Op de fraach fan immen dy't der wol hinne giet, at ik noch tips haw, bin ik op dizze reinige dei it hiele programma troch west. Op grûn fan de teksten dy't op de iets bettere webside as ferline jier steane, haw ik myn kar makke.
En sa kin ik op You tube myn set list klear meitsje sadat ik dat wykein dochs noch wat fan de muzyk meikrij en letter wit wêr't se it oer ha. Myn haadprogramma fan Lowlands sjocht der sa út.En at ik tiid oer ha sjoch ik seker ek noch bij:

Offspring omdat it goed klinkt
Mona better is as in toetje
Lemmy muzyk makket dy't mij oanstiet
Vaccines omdat dat ek goed klinkt
Stanley and the Menzo's at it mij swart foar de eagen wurdt
Beady Eye at ik yn Beatle stimming komme wol
Fleet Foxes at ik ferlang nei the Everly Brothers
Inspector Cluzo at ik wat kwyt bin
Kakmaddafakka omdat dat de moaiste namme is en it froulju binne
Christal Fighters omdat Plage sa'n prachtich nûmer is om te lipdubben
Timber Timbre at ik efks relekse wol
de Wolf at ik honger ha nei....
Elbow at ik yn in mankelike stimming bin
Dick Swaab at ik witte wol wat in kater docht mei myn harsens
Jort Kelder at ik pinne moat

Geen opmerkingen: