zondag 21 augustus 2011

PisWyldpisje is net tastien. Dêr wurdt wol gauris ien foar oppakt. Foar plysjemannen ek makliker as echte boeven oppakke. Se drave net fuort at se dêr krekt steane de blaas stean te leegjen.
Der is neat moaier as wyldpisje.
At wij op fytsfakansje binne, at it no yn binne- of bûtenlân is, ik pisje it leafst wyld. Gewoan tsjin of bij in beam of bij in hikke. Ik haw dêrmei ek it idee dat in goeie bydrage leverje oan de groei fan dy beam (net fan de hikke).
Der is no hoop dat men ynsjocht dat der mear te heljen is út de pis. Alteast it fermoeden is der en no sil it ûndersocht wurde. Op Lowlands wurdt de earste proef dien. Alkoholfolle pis. Bin benijd wêr't dat geskikt foar wêze kin.
Geen opmerkingen: