zondag 7 maart 2021

Wenningneed

De Terp yn Wommels is in moai plak foar eveneminten. 

Yn gewoane tiden is dêr dan ek faak wat te dwaan. 

Wij meie hast neat (mei de klam op wij), mar de politike partij fan Wommelser Habtamu de Hoop koe dêr hjoed wol kampanje fiere. 

It tema slute oan bij Habtamu syn persoanlike sitewaasje. 

Hij woe wol yn eigen doarp bliuwe mar kwaam yn Easterein telâne fanwege de wenningneed yn Wommels.  

No is der neat mis mei Easterein want dêr hawwe se moaie kreake yn de tsjerke, moaie bluesjûnen op snein, in prachtige fuotbalklup en dêr wenje ek aardige minsken. 

Mar, it is gjin Wommels....

Doe't ik hjoed de tintsjes en de doazen stean seach op de Terp, tocht ik oan Boudewijn de Groot. 

Hij song yn 1966 Woningnood en der is dus net folle feroare troch al dy regearingen dy't wij hân hawwe yn de ôfrûne 55 jier....

Geen opmerkingen: