woensdag 10 maart 2021

Bizar boek Ik wie warskôge.

"Do wurdst fan de sokken blaasd", sei immen dy't er wat fan sizze mocht,

op it kaft fan it boek.

In bizar boek.

In oar wurd kin ik der net foar betinke.

Lês it net, soe ik fan it dak ôf raze wolle.

Mar dat doch ik net,

dat makket just nijsgjirrich

en krekt dat wurd wie op mij fan tapsssing

Wêrom lês ik troch, at it ferhaal bizar is,

at ik mij hielendal gjin foarstelling meitsje kin

wat dy minsken meimeitsje.

Ja krekt,

 ik wie nijsgjirrich hoe't dit komme soe.

Nijsgjirrigens wint it fan sûn ferstân.

Dus mei oare wurden

Lêze dan boek.......


Geen opmerkingen: