woensdag 3 maart 2021

Sis net dat it der net is hjir

 Asjeblyf

sis net dat it der net is hjir.

Koroana.

Yn it tsjerklik krantsje 4 stikjes

oer minsken dy't ferstoarn binne.

Alle 4 troch koroana

wêrfan 3 direkt linkt wurde oan Bloemkamp yn Boalsert

en ien yndirekt.

Koroana,

it liket soms sa fier fuort.

mar it is tichtbij.

4 doarpgenoaten 

dy't er oars noch west hiene.

Ynintsje, ynintsjes, ynintsje

dat soe ik graach fan it dak ôf raze wolle

Ik doch it net.

De minksen dy't oer ús gean witte it sels ek wol

mar binne te ôfhinklik fan te folle partijen en ynstânsjes.

Wat pynlik dúdlik wurden is

is it feit dat wij der net klear foar binne,

foar sa'n pandemy.

Dat nim ik net ien kwea ôf,

want sa'n senario as no

koe net ien him foarstelle.

Koroana

sis net dat it der net is....

Geen opmerkingen: