vrijdag 26 maart 2021

Emigraasje

Emigraasje,
dat wie ein jierren 40, begjin jierren 50 populêr.
De romte en sels boer wurde wolle
wie de dream fan talleaze Friezen.
Yn de LC fan doe fyn ik wat stikjes hjiroer. (sjoch ûnderoan)

De oanlieding fan myn sneupen dêrta wie de ûndersteande pasfoto
dy't ik fûn tusken âld fotomateriaal fan Jellie har âlders.

In foto út 1950, fan Jellie har mem Annie
mei op de efterside de tekst:
Voor de pas , voor Canada 1950.

Tjeerd en Annie, sij wennen op 'e Jouwer,
makken ek konkrete emigraasje plannen.
Se hiene op dat stuit (1950) ien famke (Eltje)
en beppe Annie wie yn 1951 swier fan de twadde.
It wurdt simmer 1951  
en de koffers kinne ynpakt wurde
om mei de boat nei Kanada te ferfierd te wurden

Begjin septimber1951 stie yn de LC dit stik mei foto.....


It gesin út de Jouwer, wêr't de Holtroppen wennen?

Nee, it wiene Dijkstras dy't mei 8 bern nei Kanada gyngen.

En de Holtroppen dan?

De Holtroppen seinen op it lêste momint ôf fan dizze reis.

Yn septimber soe mem Annie befalle fan harren twadde

en dokter hie oanjûn dat reizgjen net mear ferantwurde wie...

It gie oer en fan útstel kaam ôfstel.

Op 18 septimber 1951 waard Jeltje berne,

de reden fan it "net trochgean"


Op 1-1-1977 trof ik Jellie (nammen feroarje) yn de Panbar yn Snits,

wij trouden yn 1978

krigen 3 bern en hawwe no 5 pake- beppesizzers.


.....dat hie dus allegear ek oars rinne kinnen


Noch wat stikjes út de krante fan doe oer emigraasje

Geen opmerkingen: