maandag 15 maart 2021

I Punti Cardinali

 

Op myn sneuptocht troch de kranten fan 1971 kom ik dit tsjin..

In adfertinsje fan it Dielshûs, 

dy't yn dy tiid leuke bands nei Wommels helle.

As 16 jierrige wie dat moai om in begjin te meitsjen 

mei it besykjen fan live optredens.

Op 8 febrewaris spile dus I Punti Cardinali.

In prachtige namme at ik dat sa sjoch, mar it seit mij fierders neat.

Wêrom dizze band, wat wie dêr no sa bijsûnder oan.

In Italiaasnke topband?

Hoe sit dat?

Ik gean op syk en wurd holpen troch in sekere Peter Smit.

Hij hat yn 2008 alles op in rychje setten oer dizze band.

Nijsgjirrich ferhaal mei in link nei Borsato.....

Lês hjir


Op Joe Tjoep gie ik op syk nei en fyn ik in hit

en stel mij foar dat dit sa yn it Dielshûs ek sa west hat.

Ik kin it mij net herinnerje,

miskien wie der wol wat betters 

yn de Koornbeurs yn Frjentsjer of yn it Park yn BoalsertGeen opmerkingen: